1. Objevte Toyotu
  2. Zivotni prostredi
  3. EMS

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT SYSTÉM (EMS)


Za účelem zajištění řízení environmentálních rizik a dodržování předpisů ve všech svých obchodních aktivitách, vyvinula Toyota konsolidovaný systém environmentálního managementu (EMS), který stanoví zvláštní požadavky pro každou z jejích obchodních aktivit.

Hlavní principy (Toyota Guiding Principles)

Toyota Charta Země (Toyota´s Earth Charter) a Environmentální politika

V roce 1992 byly stanoveny v přímé reakci na mezinárodní iniciativu na Summitu „Earth“ v Riu Hlavní principy Toyota (Toyota Guiding Principles). Jednání na Summitu vyústilo v prohlášení o zásadách v lesním hospodářství, ochraně a udržitelném rozvoji.

Hlavní principy Toyota jsou základním kamenem naší firemní filozofie řízení a poskytují Toyotě jasnou představu o způsobu dosažení trvale udržitelného rozvoje. Tvoří základ Toyota Charty Země (přijaté v roce 1992, aktualizované v roce 1997 a 2009), která nastiňuje základní Toyota politiku a opatření k efektivnímu environmentálnímu managementu a vylepšení.

V souvislosti s Hlavními principy Toyota a Toyota Chartou Země byla vyvinuta, jako prostředek k propojení zásad, cílů a akčních plánů s řídící strukturou a systémy, Evropská environmentální politika.


Organizace environmentální součinnosti v Evropě

K zajištění účinného řízení konsolidovaného environmentálního systému změnila v lednu 2003 Toyota strukturu komise pro Životní prostředí tak, aby zastřešovala všechny evropské provozy. Komise pro Životní prostředí, jejíž členy tvoří výkonní ředitelé ze všech obchodních činností, schvaluje a kontroluje plnění celoevropského 5ti-letého Environmentálního akčního plánu.

Globální a regionální environmentální témata jsou pak kaskádovitě poskládána do 3-letého obchodního plánu pro každý trhu spadající pod Toyotu Motor Europe.

V souladu s ISO 14001

Součástí našeho environmentální management systému je záměr, aby každý, kdo je v Toyota celoevropské síti, byl certifikován mezinárodní EMS normou ISO 14001.

Toyota Motor Czech získala certifikát ISO 14001 poprvé v roce 2006 a od té doby jej každý rok s úspěchem obhájila.